Vergoedingen

Vergoedingen en tarieven

De vergoedingen voor fysiotherapie zitten ingewikkeld in elkaar en verdienen uitleg. Het grootste deel van de behandelingen wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.

Vergoeding: natura of restitutie

M.A.Visio heeft nagenoeg met elke zorgverzekeraar een contract. De verzekeraar vergoedt rechtstreeks naar M.A.Visio. Dit wordt betaling in natura genoemd. Je hebt ook restitutie: je ontvangt een factuur van M.A.Visio en kunt deze (deels) bij de verzekeraar declareren. Als de aanvullende verzekering niet meer toereikend is voor fysiotherapie óf je bent helemaal niet aanvullend verzekerd dan ontvang je zelf de factuur. De tarievenlijst is dan van belang.

Vrije tarieven

Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

OmschrijvingTarief (€)
Zitting fysiotherapie44,00
Zitting manuele therapie 58,50
Zitting sportfysiotherapie 44,00
Zitting fysiotherapie aan huis 70,00
Zitting manuele therapie aan huis 75,00
Screening, intake en onderzoek 62,50
Screening 20,00
Intake en onderzoek na verwijzing 62,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 80,00
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling78,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of
meervoudige zorgvragen
80,00
Korte fysiotherapeutische rapportage35,00
Gecompliceerde fysiotherapeutische rapportage 65,00
Rapportage op verzoek van derden80,00
Telefonische zitting 40,00
Niet nagekomen afspraak 35,00

Vergoedingen binnen het basispakket

 • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder bij chronische aandoeningen: De behandelingen worden pas vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening.
 • Bij kinderen tot 18 jaar: De eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar worden vergoed.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 sinds 2017: De eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) per jaar worden vergoed met een verwijzing van de huisarts of specialist.
 • Bij artrose van knie of heup sinds 2018: De eerste 12 behandelingen gesuperviseerde therapie per 12 maanden worden vergoed.
 • Bij COPD sinds 2019: Vanaf de eerste behandeling wordt de therapie vergoed. Hier zit, afhankelijk van de indeling in klassen, wel een maximum aan.
 • Herstelzorg na COVID-19: Er worden maximaal 50 behandelingen vergoed in een periode van 6 maanden. Dit kan weer met 50 behandelingen verlengd worden
  wanneer dit medisch noodzakelijk is.

Betalingsvoorwaarden

 • Je blijft als klant altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop je verzekerd bent. Rekeningen die niet door de Ziektekostenverzekeraar vergoed worden, moeten door jou betaald worden.
 • Als je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie bij een Ziektekostenverzekeraar waar M.A.Visio een contract mee heeft afgesloten, dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen en kan M.A.Visio rechtstreeks bij de Ziektekostenverzekeraar declareren. (Let op: vaak is er wel een maximaal aantal behandelingen dat wordt vergoed.)
 • Als je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt, dan krijg je een nota voor de behandeling volgens de tarievenlijst. Als je wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt, maar met een niet voldoende dekking voor alle genoten behandelingen, krijg je eveneens een nota als blijkt dat de verzekering deze niet vergoedt. Deze nota kan je dan niet meer bij de Ziektekostenverzekeraar indienen. Een reden om goed jouw polisvoorwaarden te kennen aangaande het vergoedingsbeleid van de verzekeringsmaatschappij, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 • Indien je verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen, dan dien je uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling deze afspraak af te zeggen. Als je dit niet doet dan brengt M.A.Visio jou 100% van het tarief (overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en M.A.Visio of volgens de tarievenlijst in het geval je in het geheel niet verzekerd bent) in rekening.
 • De nota’s van M.A.Visio dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de klant in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Indien de klant in verzuim verkeert, is M.A.Visio gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de nota’s gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de klant.
 • In ieder geval zal altijd eerst een betalingsherinnering gestuurd worden.